» ( پنجشنبه ۱۳۹۱/۰۸/۲۵ )
» a ( سه شنبه ۱۳۹۳/۰۳/۱۳ )
» best car 2015(Honda) ( پنجشنبه ۱۳۹۳/۰۲/۱۱ )
» ( پنجشنبه ۱۳۹۳/۰۲/۱۱ )
» best car8 ( پنجشنبه ۱۳۹۳/۰۲/۱۱ )
» best car7 ( پنجشنبه ۱۳۹۳/۰۲/۱۱ )
» best car6 ( پنجشنبه ۱۳۹۳/۰۲/۱۱ )
» A little laughter ( چهارشنبه ۱۳۹۳/۰۲/۱۰ )
» A little laughter ( چهارشنبه ۱۳۹۳/۰۲/۱۰ )
» best car5 ( چهارشنبه ۱۳۹۳/۰۲/۱۰ )
» best car4 ( چهارشنبه ۱۳۹۳/۰۲/۱۰ )
» best car3 ( چهارشنبه ۱۳۹۳/۰۲/۱۰ )

شعر طنز

دسته بندی : خنده دار


ی خدا Hard دلم Format مکن

Field من را خالی از برکت مکن

Option غم را خدایا On مکن

File اشکم را خدایا Run مکن

Delete کن شاخه های غصه را

سردی و افسردگی را ، هر سه را 

Jumper شادی بیا تا Set کنیم

سیستم اندوه را Reset کنیم

نام تو Password درهای بهشت

آدرس Email سایت سرنوشت

تا نیفتد Bug در اندیشه مان

تا که ویروسی نگردد ریشه مان

ای خدا از بهر ما ایمن فرست

بهر دل های پرآتش Fan فرست

ای خدا حرف دلم با کی زنم

Help می خواهم که F1 می زنم